■ ۲۳۰ خودرو در طی فیلم‌برداری «Fast and Furious 7» از بین رفته است!

رانندگی پرخطر هم، چنان که فیلم‌هایی «سریع و خشن» نشان می‌دهند بی خرج و بی دردسر نیست!
/fa/news/detail2158/۲۳۰-خودرو-در-طی-فیلم‌برداری-«Fast-and-Furious-7»-از-بین-رفته-است/
1394/01/26 1643
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020