میزبانی وب

شرایط و ضوابط ارائه خدمات میزبانی وب

توافقی دوطرفه و کامل جهت حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی طرفین
شما با خرید سرویس میزبانی وب از شرکت ما خود را متعهد به رعایت قوانین زیر میدانید و در صورت عدم رعایت قوانین ذکر شده زیر حق هرگونه اعتراض و شکایتی را از خود سلب مینمایید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025